ΟΡΟΙ ΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

H επιχείρηση με την επωνυμία ΣΟΥΖΑΝΑ ΘΕΩΔΟΡΙΔΟΥ του ΑΜΙΡΑΝ, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Ωραιοκάστρου αρ. 109, με Α.Φ.Μ. 153237733, η οποία στο παρόν θα καλείται για λόγους συντομίας ως “Grekaddict” είναι πλήρως συμμορφωμένη ως προς τις απαιτήσεις που απορρέουν από την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, όπως κάθε φορά ισχύει, αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των αντισυμβαλλομένων της. Ακολουθούν τα κύρια χαρακτηριστικά του τρόπου συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων καθώς και τα δικαιώματα που έχει ο κάθε χρήστης των υπηρεσιών της παρόχου. Ο αντισυμβαλλόμενος, δηλώνει ρητά ότι έχει λάβει γνώση των κάτωθι όρων, ότι συμφωνεί με αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα και ότι τους έχει κατανοήσει εξολοκλήρου.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: [email protected]

Η Grekaddict δεσμεύεται να απαντήσει στα αιτήματα το συντομότερο δυνατόν και πάντως εντός των χρονικών ορίων που θέτει η κείμενη νομοθεσία.

1. Εύρος παροχής προσωπικών δεδομένων, σκοπός και χρονική διάρκεια τήρησής τους

Η Grekaddict αποθηκεύει τις πληροφορίες, τις οποίες παρέχετε, προκειμένου να έχετε πρόσβαση στις υπηρεσίες της. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση e-mail σας, τον τηλεφωνικό σας αριθμό και τη διεύθυνση της κατοικίας σας ή της επαγγελματικής έδρας. Επιπρόσθετα, η Grekaddict μπορεί να ζητήσει τη συγκατάθεσή σας για παροχή επιπλέον πληροφοριών, που άπτονται της υποχρέωσης για συμμόρφωση στη φορολογική νομοθεσία και στο δίκαιο των δικαιοπραξιών (όπως για παράδειγμα τον Α.Φ.Μ. σας, τον Α.Μ.Κ.Α. σας και τον αριθμό δελτίου ταυτότητάς σας) καθώς και κάθε επιπρόσθετο απαιτούμενο έγγραφο.

Τα προσωπικά σας δεδομένα και εν γένει όλες οι πληροφορίες σας αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα για ένα εύλογο χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την καταχώρησή τους ώστε η Grekaddict να σας στέλνει ανά περιοδικά χρονικά διαστήματα ηλεκτρονικά μηνύματα μέσω e-mail ή στα νούμερα των κινητών, που έχετε δηλώσει, προκειμένου να σας ενημερώνει σχετικά με νέες διαθέσιμες υπηρεσίες ή τις εν γένει δραστηριότητες της Grekaddict. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε να μη λαμβάνετε τέτοιες πληροφορίες. Μετά το πέρας του ως άνω χρονικού διαστήματος, η Grekaddict διαγράφει αμέσως όλα τα προσωπικά σας δεδομένα.

Διευκρινίζεται ότι στην έννοια της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων υπάγεται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

2. Παροχή προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων

Η Grekaddict παρέχει τη δυνατότητα σε υποψήφιους πελάτες, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της, να μπορούν να αγοράσουν τις υπηρεσίες τρίτων επιχειρήσεων – παρόχων.

Η Grekaddict δε θα ζητήσει ποτέ την παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και την επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.

3. Σκοπός συλλογής προσωπικών δεδομένων

Η Grekaddict συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα, προκειμένου να είναι σε θέση να ταυτοποιεί τα πρόσωπα, τα οποία έχουν αγοράσει τις υπηρεσίες των τρίτων επιχειρήσεων – παρόχων και δικαιούνται να κάνουν χρήση τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Grekaddict κοινοποιεί τα προσωπικά δεδομένα στην τρίτη επιχείρηση – πάροχο, τις υπηρεσίες της οποίας αγοράσατε, προκειμένου αυτή να είναι σε θέση να γνωρίζει τους συμμετέχοντες ανά δραστηριότητα και το εάν απαιτείται ιδιαίτερος εξοπλισμός, για την πληρέστερη ασφάλεια των συμμετεχόντων (λ.χ. Παιδικά καθίσματα). Η Grekaddict επίσης δύναται να κοινοποιήσει το προσωπικά σας δεδομένα, όπου της υποδειχθεί, εφόσον πρόκειται για επίσημο αίτημα από τις αρχές οποιουδήποτε κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ρητά διευκρινίζεται ότι η κοινοποίηση και η συνεπαγόμενη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτες επιχειρήσεις – παρόχους, ρυθμίζεται αποκλειστικά από αυτές, χωρίς η Grekaddict να έχει οποιαδήποτε ευθύνη για το ρυθμιστικό της πλαίσιο.

Σημειώνεται ακόμα ότι η Grekaddict συνεργάζεται με επιχειρήσεις, οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες προς τον σκοπό της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών της, όπως για παράδειγμα η δυνατότητα πληρωμής με χρήση πιστωστικής/χρεωστικής/προπληρωμένης κάρτας.

Η Grekaddict, μπορεί να συνεργάζεται επίσης με επιχειρήσεις, στις ιστοσελίδες των οποίων να εγκαθιστά ειδικό λογισμικό (όπως για παράδειγμα με τη μορφή plug in), προκειμένου να έχετε τη δυνατότητα να κάνετε χρήση της πλατφόρμας της Grekaddict μέσω αυτών των ιστοσελίδων.

Η Grekaddict μπορεί να κοινοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σε αυτές τις επιχειρήσεις, στο βαθμό όμως που απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών της εύρυθμης λειτουργίας των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

4. Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Η Grekaddict λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα, προκειμένου να μην υπάρχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, τα οποία συνίστανται τόσο σε φυσικά εμπόδια όσο και σε ηλεκτρονικά – τεχνικά. Ενδεικτικά, οι τεχνικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων περιλαμβάνουν τα εξής:

– Επιθετική χρήση τείχους προστασίας και απομόνωση δικτύου στην υποδομή μας.

– Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στα συστήματα διακομιστών μας από δημόσιο σημείο πρόσβασης στο διαδίκτυο.

– Παρακολουθούμε οποιοδήποτε ελάττωμα ασφαλείας σε οποιαδήποτε «βιβλιοθήκη» χρησιμοποιούμε και τα διορθώσουμε μόλις εκδοθεί μια ενημερωμένη έκδοση.

– Χρήση ελέγχου ταυτότητας με 2 παράγοντες σε όλους τους ευαίσθητους λογαριασμούς μας.

– Όλα τα αντίγραφα ασφαλείας αποθηκεύονται σε ξεχωριστό server, διατηρούνται για μέγιστη περίοδο 1 εβδομάδας και απαιτούνται ειδικά πιστοποιητικά σύνδεσης για την ανάκτησή τους.

– Η Grekaddict θα ειδοποιήσει τους χρήστες για τυχόν παραβίαση δεδομένων τους το αργότερο εντός 24 ωρών, αφότου η παραβίαση γίνει αντιληπτή από την Grekaddict.

5. Δικαιώματα χρηστών

Τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, πέραν των όσων αναγράφονται ανωτέρω, είναι τα εξής: η πράσβαση, η διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (“δίκαιωμα στη λήθη”) ή περιορισμός της επεξεργασίας που σας αφορούν ή αντίταξη στην επεξεργασία, καθώς και στη φορητότητα των δεδομένων, το δικαίωμα γνωστοποίησής σας όσον αφορά τη διόρθωση ή τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τον περιορισμό της επεξεργασίας, το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή και το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων.

6. Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που μία ιστοσελίδα ή ένας πάροχος υπηρεσίας μπορεί να στείλει στο πρόγραμμα περιήγησης ενός χρήστη για αποθήκευση στο σκληρό δίσκο. Τα cookies μπορούν να κάνουν τη χρήση της υπηρεσίας ευκολότερη, με την αποθήκευση και τη διαχείριση της υπάρχουσας κατάστασης, τις εφαρμογές, τις προτιμήσεις και άλλες πληροφορίες του χρήστη. Η χρήση των cookies είναι απαραίτητη για την παροχή των υπηρεσιών από την Grekaddict. Η Grekaddict επίσης, μπορεί να χρησιμοποιεί υπηρεσίες τρίτων (όπως το Google Analytics) προκειμένου να συλλέξει χωριστά πληροφορίες για τους χρήστες των υπηρεσιών της Grekaddict. Οι εν λόγω υπηρεσίες τρίτων χρησιμοποιούν cookies για να παρέχουν στη Grekaddict μη προσωπικές αναγνωρίσιμες πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή των χρηστών στην Ιστοσελίδα (λ.χ. τον αριθμό των επισκέψεων).

7. Λοιπές πληροφορίες

Η νομιμότητα συλλογής και αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων εδράζεται στην πλήρη και ανεπιφύλακτη συναίνεση στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του παρόντος, ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση των υπηρεσιών της παρόχου. Σε διαφορετική περίπτωση, δε μπορείτε να κάνετε χρήση των υπηρεσιών της Grekaddict.

Μπορείτε ελεύθερα να ανακαλέσετε εγγράφως οποτεδήποτε τη συναίνεσή σας στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Αυτό συνεπάγεται ότι όλες οι πληροφορίες που έχετε δώσει στην Grekaddict θα διαγραφούν το συντομότερο και ότι εφεξής δε θα έχετε δυνατότητα χρήσης των υπηρεσιών της Grekaddict.

Η συλλογή και η αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων γίνεται στην Ελλάδα.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων εκ μέρους της Grekaddict δε λογίζεται ως συστηματική ή/και μεγάλης κλίμακας ή/και ικανή να επιφέρει υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα των ατόμων, συνεπώς δεν απαιτείται δεν απαιτείται εκτίμηση επιπτώσεων (αντίκτυπου) της επεξεργασίας (Data protection impact assessment) ούτε υποχρεούται να προβεί σε προηγούμενη διαβούλευση με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η Grekaddict δεν υποχρεούται σε πρόσληψη υπεύθυνου προστασίας δεδομένων ούτε έχει προσληφθεί ως εκτελών την επεξεργασία πρόσωπο διαφορετικό σε σχέση με τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.

Υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων είναι η Σουζάνα Θεωδορίδου του Αμιράν.

Έλαβα γνώση των όρων τήρησης των προσωπικών δεδομένων, τους οποίους κατανόησα πλήρως και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.

Πολιτική Απορρήτου

1. Γενικοί Όροι Χρήσης

1.1. Η ιστοσελίδα www.grekaddict.com (στο εξής «Ιστοσελίδα») έχει δημιουργηθεί από την Επιχείρηση με την επωνυμία Σουζάνα Θεωδορίδου του Αμιράν, που της ανήκει το σύνολό της κατά πλήρη κυριότητα (στο εξής μνημονευόμενη ως «Επιχείρηση»).

Κάθε φορά που γίνεται χρήση της Ιστοσελίδας, ο χρήστης δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεσμεύεται να συμμορφωθεί με αυτούς.

1.2. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συμφωνεί και δεν αποδέχεται τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις, έστω και μερικά, δεν επιτρέπεται να κάνει χρήση της Ιστοσελίδας.

1.3. Μόνο όσοι έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα έχουν δικαίωμα να κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας. Η χρήση της Ιστοσελίδας από ανηλίκους επιτρέπεται μόνον με τη ρητή συγκατάθεση των ενηλίκων που ασκούν την επιμέλειά τους, οι οποίοι και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία των ανηλίκων.

2. Παρεχόμενες Υπηρεσίες μέσω της Ιστοσελίδας

H Επιχείρηση παρέχει μέσω της Ιστοσελίδας της: Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων, παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web portals), υπηρεσίες τουριστικής προβολής, υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων, υπηρεσίες προβολής και διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και υπηρεσίες διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων.

3. Πληροφορίες ενημερωτικού χαρακτήρα

3.1. H Επιχείρηση μπορεί να παρέχει, μέσω της Ιστοσελίδας, πληροφορίες ενημερωτικού χαρακτήρα, οι οποίες αποσκοπούν στην πληρέστερη ενημέρωση των χρηστών της αναφορικά με διάφορες πτυχές της ζωής στη Ελλάδα.

Οι πληροφορίες αυτές συνίστανται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε συμβουλές μαγειρικής, προτάσεις για επίσκεψη σε συγκεκριμένους τόπους, σημεία ενδιαφέροντος, συνεντεύξεις κ.λπ.. Προς επίτευξη των σκοπών αυτών, η Επιχείρηση μπορεί να απευθύνεται σε τρίτα άτομα, τα οποία με τις γνώσεις τους μπορούν να παράσχουν τις σχετικές πληροφορίες, όπως λ.χ. μάγειρες, ξεναγούς, υπαλλήλους δημόσιων υπηρεσιών κ.λπ.. Οι πληροφορίες αυτές είναι ελεύθερα προσβάσιμες στους χρήστες της Ιστοσελίδας, ανεξάρτητα από το εάν κάνουν χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Ιστοσελίδας.

3.2. Η Επιχείρηση δε φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την ορθότητα, την εγκυρότητα και την επιστημονική τεκμηρίωση των αναρτημένων πληροφορίων στην Ιστοσελίδα, οι οποίες συνίστανται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά σε συμβουλές μαγειρικής, προτάσεις για επίσκεψη σε συγκεκριμένους τόπους, σημεία ενδιαφέροντος, συνεντεύξεις κ.λπ.. Οι πληροφορίες αυτές δεν συνιστούν πρόταση για πραγμάτωση της αντίστοιχης δραστηριότητας από τους χρήστες της Ιστοσελίδας αλλά έχουν μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα.

Συνεκδοχικά, οι απόψεις τρίτων προσώπων που αναρτώνται στην Ιστοσελίδα με οποιαδήποτε μορφή (όπως λ.χ. εγγράφως, μέσω συνέντευξης, οπτικοακουστικό υλικό επίδειξης ικανοτήτων κ.λπ.) απηχούν αποκλειστικά προσωπικές απόψεις των προσώπων αυτών, χωρίς απαραίτητα να υιοθετούνται από την Επιχείρηση και δεν συνιστούν πρόταση για πραγμάτωση της αντίστοιχης δραστηριότητας από τους χρήστες της Ιστοσελίδας αλλά έχουν μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα.

Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης αναλαμβάνει ο ίδιος την αποκλειστική ευθύνη για την υλοποίηση κάθε πληροφορίας που εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα, κατά την κρίση του και χωρίς να αξιώσει οποιαδήποτε μορφή αποζημίωσης από την Ιστοσελίδα.

4. Υποχρεώσεις – Ευθύνη της Επιχείρησης

4.1. Η Επιχείρηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία της Ιστοσελίδας της, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι η λειτουργία της Ιστοσελίδας, των servers της ή/και τρίτων ιστοσελίδων μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενό της θα είναι αδιάκοπες ή/και εύρυθμες, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία. Συνεπώς η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία ήθελε προκληθεί στους χρήστες της Ιστοσελίδας ή σε τρίτους.

Η Επιχείρηση δηλώνει ρητά ότι δεν δύναται και δεν υποχρεούται να ελέγχει την ασφάλεια και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, εντούτοις δικαιούται οποτεδήποτε να διακόπτει την πρόσβαση σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, που κατά την κρίση της βρίσκεται σε αντίθεση με τη νομοθεσία και τους παρόντες όρους.

4.2. Η Επιχείρηση δεν φέρνει καμία ευθύνη όσον αφορά τυχόν παραβίαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων σε περιπτώσεις, οποιουδήποτε τυχαίου γεγονότος ή γεγονότος ανωτέρας βίας. Κανένα μέρος του παρεχόμενου περιεχομένου στους χρήστες/επισκέπτες Ιστοσελίδας δεν αποτελεί και δε μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράληψη, αλλά αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών της Ιστοσελίδας κατόπιν ίδιας αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης της Επιχείρηση.

4.3. Η Επιχείρηση δύναται να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία της Ιστοσελίδας για οποιοδήποτε λόγο και οποιαδήποτε στιγμή καθώς επίσης και να τροποποιήσει ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους χρήσης.

4.4. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα διαφήμισης της Ιστοσελίδας μέσω της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου, του Διαδικτύου και γενικά με οποιοδήποτε τρόπο κριθεί πρόσφορος. Ο χρήστης αποδέχεται και συναινεί ότι στοιχεία που τον αφορούν και που έχει ο ίδιος επιλέξει να προβάλλονται στην Ιστοσελίδα, μπορεί να προβληθούν ή/και να μεταδοθούν ακουστικά ή γραφικά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

5. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

5.1. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, μεταποίηση, αναδημοσίευση, μετάδοση, διανομή, πώληση, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, ανακοίνωση, διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Επιχείρηση. Η Επιχείρηση επιφυλάσσεται έναντι πάντων για κάθε νόμιμο ή/και συμβατικό δικαίωμά της, πέραν των ρητώς αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο.

5.2. Το σύνολο του περιεχομένου της Ιστοσελίδας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: κείμενα, γραφικά, προγράμματα, πηγαίος κώδικας, ειδήσεις, άρθρα, πληροφορίες, δεδομένα, σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ονόματα, λογότυπα κλπ.), αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκει αποκλειστικά στην Επιχείρηση ή κατά περίπτωση στους προβαλλόμενους χρήστες που προβάλλονται στην Ιστοσελίδα και διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

6. Cookies

6.1. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που μία ιστοσελίδα μπορεί να στείλει στο πρόγραμμα περιήγησης ενός χρήστη για αποθήκευση στο σκληρό δίσκο. Τα cookies μπορούν να κάνουν τη χρήση της Ιστοσελίδας ευκολότερη, με την αποθήκευση και τη διαχείριση της υπάρχουσας κατάστασης, τις εφαρμογές, τις προτιμήσεις και άλλες πληροφορίες του χρήστη. Η χρήση των cookies είναι απαραίτητη για την Ιστοσελίδα. Όταν ο χρήστης της Ιστοσελίδας πλοηγείται σε αυτήν, ορισμένα στοιχεία μπορεί να συλλέγονται παθητικά (δηλαδή, συλλέγονται χωρίς να παρέχονται οι πληροφορίες από τον χρήστη) με τη χρήση διαφόρων τεχνολογιών και μέσων, όπως είναι οι Internet Protocol διευθύνσεις, Internet tags και συλλογή δεδομένων πλοήγησης.

6.2. Η Επιχείρηση επίσης, μπορεί να χρησιμοποιεί υπηρεσίες τρίτων (όπως το Google Analytics) προκειμένου να συλλέξει χωριστά πληροφορίες για τους επισκέπτες της Ιστοσελίδας. Οι εν λόγω υπηρεσίες τρίτων χρησιμοποιούν cookies για να παρέχουν στην Επιχείρηση μη προσωπικές αναγνωρίσιμες πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή των χρηστών στην Ιστοσελίδα (λ.χ. τον αριθμό των επισκέψεων).

6.3. Τυχόν επεξεργασία προσωπικών δεδομένων γίνεται μόνο κατά την περίπτωση αγοράς υπηρεσιών μέσω της Ιστοσελίδας ή εξ οιασδήποτε άλλης αφορμής, για την οποία ο χρήστης ενημερώνεται ρητά και καλείται να συναινέσει θετικά ως προς τους όρους επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η Επιχείρηση δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα.

7. Τελικές Διατάξεις

7.1. Οι παρόντες όροι χρήσης της Ιστοσελίδας www.grekaddict.com διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις σχετικές διατάξεις του Διεθνούς Δικαίου, όπως εκάστοτε ισχύουν και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου της παρούσης δε θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων.

7.2. Οποιαδήποτε παράλειψη άσκησης συγκεκριμένου δικαιώματος ή όρου από την Επιχείρηση που απορρέει από το παρόν δεν συνιστά παραίτηση από αυτό. Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα από το σύνολο των χρηστών καθώς και η χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών, συνεπάγεται από αυτούς την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης και της πολιτικής απορρήτου της στο σύνολό τους.

7.3. Η Επιχείρηση επιφυλάσσεται παντός νόμιμου δικαιώματός της για την άσκηση κάθε ενδεδειγμένης δικαστικής και εξωδικαστικής πράξης, εφόσον κριθεί ότι επισκέπτες ή/και χρήστες της Ιστοσελίδας προβαίνουν σε ενέργειες σε βάρος της, οι οποίες ενδεικτικά και μη περιοριστικά μπορεί να επιφέρουν βλάβη στα συμφέροντά της.

7.4. Οι παρόντες όροι χρήσης επέχουν θέση σύμβασης μεταξύ της Επιχείρησης και του χρήστη, ο οποίος επιθυμεί να κάνει χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών, που διατίθενται από την Ιστοσελίδα. Ο χρήστης δηλώνει ότι έχει κατανοήσει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο του παρόντος κειμένου.

7.5. Η Επιχείρηση μπορεί να τροποποιεί εν όλω η εν μέρη του παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης οποτεδήποτε, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει του χρήστες της Ιστοσελίδας.

7.6. Το περιεχόμενο της παρούσας σύμβασης έχει συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα. Εφόσον από την εφαρμογή των όρων προκύψει ζήτημα ερμηνείας ή/και οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ διαφορετικών γλωσσών, υπερισχύει το Ελληνικό κείμενο έναντι κάθε μετάφρασης.

7.7. Για κάθε διαφορά οποιασδήποτε φύσεως που μπορεί να ανακύψει από την εφαρμογή του παρόντος, αποκλειστικά καθύλην και κατά τόπο Δικαστήρια ορίζονται αυτά της Θεσσαλονίκης, στην Ελλάδα.

8. Επικοινωνία – Στοιχεία Επιχείρησης

Η Επιχείρηση Σουζάνα Θεοδωρίδου του Αμιράν εδρεύει στην Ελλάδα, στην πόλη Θεσσαλονίκη, οδός Ωραιοκάστρου 109, με Α.Φ.Μ. 153237733, στην αποκλειστική κυριότητά της ανήκει ο διαδικτυακός τόπος www.grekaddict.com. H ηλεκτρονική της διεύθυνση, μέσω της οποίας άμεσα οποιοσδήποτε χρήστης της Ιστοσελίδας μπορεί να υποβάλλει οποιοδήποτε σχετικό σχόλιο ή ερώτημα είναι: [email protected] Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 697 6323232.

Skip to content
Elevating Greek Startups against COVID 19 x »